સમાચાર

૧૭૩ – ડાંગ વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પક્ષના ઉમેદવાર શ્રી વિજયભાઈ પટેલે આજે આહવા ખાતે ઉમેદવારી પત્ર ભર્યું. ઉમેદવારી પત્ર દાખલ કરતા પેહલા આહવા ખાતે આયોજિત સભામાં ઉપસ્થિત રહ્યો…

October 13, 2020

૧૭૩ – ડાંગ વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પક્ષના ઉમેદવાર શ્રી વિજયભાઈ પટેલે આજે આહવા ખાતે ઉમેદવારી પત્ર ભર્યું. ઉમેદવારી

૧૭૩ – ડાંગ વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણી સંદર્ભે આગામી આયોજન અને વ્યવસ્થાપન માટેની બેઠકમાં આહવા ખાતે ઉપસ્થિત રહ્યો…

October 12, 2020

૧૭૩ – ડાંગ વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણી સંદર્ભે આગામી આયોજન અને વ્યવસ્થાપન માટેની બેઠકમાં આહવા ખાતે ઉપસ્થિત રહ્યો…