શિક્ષણ

  • જલાલપોર મતવિસ્તારમાં તેમના પ્રયત્નોથી મટવાડ ગામ ખાતે સરકારી પોલિટેકનીક કોલેજ અને ખંભલાવ (આટ) ગામ ખાતે આઈ.ટી.આઈ. કોલેજ