સંપર્ક

શ્રી આર.સી.પટેલ

ઘર

મુ.પો.: આટ,
તા.જલાલપોર,
જીલ્લા: નવસારી

ઘર: ૨૨૮૨૫૪,
મોબાઇલ: ૯૯૭૮૪૦૫૯૨૪

ઓફિસ

વિશ્વકર્મા એપાર્ટમેન્ટ, પહેલો માળ,
એરૂ ચાર રસ્તા, તા. જલાલપોર,
જિ. નવસારી – ૩૯૬ ૪૦૩

ફોન: (૦૨૬૩૭) ૨૮૩૫૦૦,
મોબાઇલ: ૯૯૭૮૪૦૫૯૨૪

નાયબ મુખ્ય દંડક, ગુજરાત સરકાર

વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ ભવન,
ગુજરાત  વિધાનસભા, ત્રીજો માળ,
ગાંધીનગર-૩૮૨ ૦૧૦

ફોનઃ (૦૭૯) ૨૩૨૫૩૧૨૮ / ૨૯, ૨૩૨૫૦૮૮૪, ૨૩૨૫૫૬૯૬
ફેક્સ નં.: (૦૭૯) ૨૩૨૫૭૯૬૯