ગરીબ કલ્યાણ મેળો ૨૦૧૭

October 8, 2017

ચિખલી સુરખાઈ ખાતે જીલ્લા કક્ષાનો ગરીબ કલ્યાણ મેળાનું આયોજન કરેલ છે…સમય:-સવારે ૧૦-૦૦ કલાકે