બક્ષીપંચ કન્યા છાત્રાલય ખાત મૂહુર્ત

October 7, 2017

જલાલપોર તાલુકાના આટ ગામે બક્ષીપંચ છાત્રાલયનું ખાત મૂહુર્ત રાખવામા આવેલ છે…

તારીખ:- ૦૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭

સમય :- સવારે ૧૧-૦૦ કલાકે