આજે નવસારી ખાતે શ્રી ભુરાભાઈ શાહના જિલ્લા અધ્યક્ષ તરીકે પદગ્રહણના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યો… નવસારી જિલ્લા ભાજપાના સુકાની તરીકે શ્રી ભુરાભાઈ શાહની નિમણૂક ને આવકારું છું અને દિલી શુભકામનાઓ પાઠવું છું…🌷🌷🌷

November 13, 2020

આજે નવસારી ખાતે શ્રી ભુરાભાઈ શાહના જિલ્લા અધ્યક્ષ તરીકે પદગ્રહણના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યો…

નવસારી જિલ્લા ભાજપાના સુકાની તરીકે શ્રી ભુરાભાઈ શાહની નિમણૂક ને આવકારું છું અને દિલી શુભકામનાઓ પાઠવું છું…🌷🌷🌷