ચોખડ ગામે મુખ્યમંત્રી ગામ સડક યોજના અંતર્ગત એપ્રોચ રોડ અને એપ્રોચ રોડ પર બોક્ષ કલવર્ટ તથા એ. ટી. વી. ટી. યોજના અંતર્ગત સી. સી. રોડ અને બ્લોક પેવિંગ કામોનું ખાતમુહૂર્ત કર્યું…

September 18, 2020

ચોખડ ગામે  મુખ્યમંત્રી ગામ સડક યોજના અંતર્ગત એપ્રોચ રોડ અને એપ્રોચ રોડ પર બોક્ષ કલવર્ટ તથા એ. ટી. વી. ટી. યોજના અંતર્ગત સી. સી. રોડ અને બ્લોક પેવિંગ કામોનું ખાતમુહૂર્ત કર્યું…