નવસારી – વિજલપોર નગરપાલિકાના વોર્ડ નં. ૧ માં આવતા જુદા જુદા વિસ્તારોમાં ૧૪મું નાણાપંચ યોજના અંતર્ગત બ્લોક પેવિંગ કામોનું ખાતમુહૂર્ત કર્યું…

May 13, 2022

નવસારી – વિજલપોર નગરપાલિકાના વોર્ડ નં. ૧ માં આવતા જુદા જુદા વિસ્તારોમાં ૧૪મું નાણાપંચ યોજના અંતર્ગત બ્લોક પેવિંગ કામોનું ખાતમુહૂર્ત કર્યું…