ભકતી નગર – વિજલપોર શહેર ખાતે શ્રી રમેશભાઇ જગન્નાથભાઇ બોરસેના નવા સાહસ અમેઝીન બેકર્સ ધ લાઇવ કેક શોપના ઉદઘાટન પ્રસંગે હાજરી આપી. શ્રી રમેશભાઇ ને તેમના નવા સાહસની સફળતા માટે શુભેચ્છા…

November 19, 2020

ભકતી નગર – વિજલપોર શહેર ખાતે શ્રી રમેશભાઇ જગન્નાથભાઇ બોરસેના નવા સાહસ અમેઝીન બેકર્સ ધ લાઇવ કેક શોપના ઉદઘાટન પ્રસંગે હાજરી આપી.

શ્રી રમેશભાઇ ને તેમના નવા સાહસની સફળતા માટે શુભેચ્છા…