પોસરા ગામે પ્રાથમિક શાળાના નવનિર્મિત કલાસ રૂમનું લોકાર્પણ કર્યુ. સ્વસ્થ અને સમૃધ્ધ સમાજના ઘડતર માટે શિક્ષણ એ અનિવાર્ય અંગ છે

September 19, 2020

પોસરા ગામે પ્રાથમિક શાળાના નવનિર્મિત કલાસ રૂમનું લોકાર્પણ કર્યુ. સ્વસ્થ અને સમૃધ્ધ સમાજના ઘડતર માટે શિક્ષણ એ અનિવાર્ય અંગ છે….