ધામણ ગામે મુખ્યમંત્રી ગામ સડક યોજના અંતર્ગત ધામણ ડાભેલ રોડ અને ધામણ ડાભેલ રોડ પર બોક્ષ કલવર્ટ કામનું ખાતમુહૂર્ત કર્યું…

September 18, 2020

ધામણ ગામે  મુખ્યમંત્રી ગામ સડક યોજના અંતર્ગત ધામણ ડાભેલ રોડ અને ધામણ ડાભેલ રોડ પર બોક્ષ કલવર્ટ કામનું ખાતમુહૂર્ત કર્યું…