ગુજરાતના પનોતા પુત્ર, વિશ્વ ફલક ઉપર જેમણે ભારતનો ડંકો વગાડ્યો છે એવા માન. પ્રધાનસેવક શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીજી ને જન્મદિવસની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ…💐💐 #HappyBirthdayPMModi

September 17, 2020
ગુજરાતના પનોતા પુત્ર, વિશ્વ ફલક ઉપર જેમણે ભારતનો ડંકો વગાડ્યો છે એવા માન. પ્રધાનસેવક શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીજી ને જન્મદિવસની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ…💐💐
#HappyBirthdayPMModi