ગુજરાત રાજયના મુખ્યમંત્રીશ્રી શ્રી વિજય આર. રૂપાણીના વરદ હસ્તે દાંડી ઓંજલ-રાણાભાઠાને જોડતો કોસ્ટલ માર્ગનું ખાતમુહુર્ત

April 6, 2017