લોકાર્પણ

October 8, 2017

આટ ગામના ઢોડિયાવાડ ખાતે નવનીર્મિત હોલનું લોકાર્પણ

સમય :- સવારે ૮ : ૦૦ કલાકે

તારીખ :- ૧૦/૧૦/૨૦૧૭