ખાતમુર્હત અને લોકાર્પણ

October 8, 2017

માછીવાડ (ઓંજલ) ગામ ખાતે લોકપયોગી કામોના ખાતમુર્હત અને લોકાર્પણ

સમય :- સવારે ૮ : ૩૦ કલાકે

તારીખ :- ૧૦/૧૦/૨૦૧૭

સ્થળ :- માછીવાડ બસ સ્ટોપ,પાણીની ટાંકી પાસે