લોકાર્પણ

October 8, 2017

અબ્રામા ગામ ખાતે આવેલ અબ્રામા પ્રાથમિક શાળાના સ્માર્ટ ક્લાસનું લોકાર્પણ

સમય :- સવારે ૮ કલાક ૪૫ મિનિટે

તારીખ :- ૧૦/૧૦/૨૦૧૭